Utazás esetén érdemes kiváltani.

A magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai Unió más tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel, egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igazolható.

A kék színű kártya az átmeneti jelleggel az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamában, valamint Svájcban tartózkodó személy számára az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére jogosít.

Orvosi okokból szükségessé váló, természetbeni ellátások azon ellátásokat jelentik, amelyeket a tartózkodási hely szerinti tagállamban, ennek jogszabályai alapján nyújtanak annak érdekében, hogy a biztosított a szükséges gyógykezelés céljából ne kényszerüljön tervezett tartózkodásának vége előtt visszatérni az illetékes tagállamba. Ennek eldöntése minden esetben orvos-szakmai kérdés.

A kártya igénylése

A Kártyát a járási hivatal, vagy a NEAK adja ki kérelemre, a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére. A Kártyát a járási hivatal a megye egész területére kiterjedő illetékességgel állítja ki, és kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő.

A Kártya a járási hivatalnál személyesen, vagy meghatalmazott útján – kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével – továbbá postai úton, valamint ügyfélkapun keresztül írásban igényelhető. Amennyiben az ügyfél írásban igényli a Kártyát, a járási hivatal postán küldi meg azt a kérelmezőnek; a Kártya átvételét a kérelmező a tértivevényen aláírásával igazolja.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány a hivatalban beszerezhető, de az interneten is letölthető.

A Kártya kiadásához szükséges igazolások:

 • Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazolvány, – új személyi igazolvány esetén lakcímkártya is),
 • TAJ számot igazoló okmány,
 • és nem rendezett biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot bizonyító okmányok, amelyek az alábbiak lehetnek:
 • kereső tevékenységet végzők esetében: munkáltatói igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló cégigazolás, stb.
 • vállalkozók esetén: egyéni vállalkozói igazolvány, Bt: kültagnál munkáltatói igazolás, beltagnál társasági szerződés, vagy cégkivonat és aláírási címpéldány Kft. (ügyvezető) munkáltatói igazolás, vagy társasági szerződés vagy cégkivonat és aláírási címpéldány
 • nyugdíjasok esetében (törzsszámot tartalmazó dokumentum): nyugdíjas igazolvány, vagy nyugdíj megállapító határozat, illetőleg bármely más dokumentum, amiből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az illető nyugdíjban részesül
 • tanulók esetében: az iskola által kiadott hallgatói jogviszony-igazolás, iskolalátogatási igazolás
 • munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ által kiállított határozat
 • Gyed-en lévő esetén, ha tb-kifizetőhely a foglalkoztató, akkor a kifizetőhelytől igazolás, vagy az ellátás folyósításáról szóló igazolás
 • Gyes-en lévő esetén az ellátás folyósításáról szóló igazolás
 • 0-14 éves esetén: lakcímkártya (ha nincs, akkor személyi lap) + TAJ kártya,
 • 14-18 éves esetén személyi igazolvány + lakcímkártya +TAJ kártya
 • 18 év feletti diák esetén: nappali tagozatos hallgató: iskolától hallgatói jogviszonyról igazolás vagy diákigazolvány, levelező, vagy esti tagozatos hallgató: egyéb jogviszonyt igazoló okmány szükséges (pl. munkáltatói igazolás, igazolás járulékfizetésről)
 • hajléktalan személy esetén: lakcímkártya, amelyen a „településszintű lakos”bejegyzés szerepel
 • egyéb jogosultsággal nem rendelkező, havonta egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személyek esetében a járulékfizetés igazolása (NAV igazolás, befizetési igazolás).

A fenti okmányokat a járási hivatal másolatban is elfogadja, a jogosultságot igazoló dokumentumok eredeti példányának bemutatása nem szükséges.

A Kártya érvényessége

A Kártya alapvetően az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság végéig, de legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes.

Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága a Kártyán feltüntetett érvényességi idő alatt (pl. külföldre költözés miatt) megszűnik, a Kártyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az azt kiállító járási hivatalnak.

Az igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások köre

Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak. Szerbiában a két állam egészségbiztosítói közötti megállapodás alapján sürgősségi ellátások vehetők igénybe átmeneti tartózkodás esetén EU-Kártyával.

A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított.

Az ellátási csomag, így az orvosilag szükséges ellátások köre tagállamonként eltérő, és emiatt előfordulhat, hogy bizonyos típusú ellátások – pl. mentés – esetén a Kártyát nem fogadják el.

Az Európai Bizottság határozatai alapján orvosilag szükséges ellátásnak minősül pl. a dialízis-kezelés, az oxigénterápia és a szüléssel kapcsolatos ellátások is. Ezekben az esetekben javasolt a külföldi szolgáltatóval való előzetes kapcsolatfelvétel.

A Kártya azonban nem használható fel akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybevételének céljából utazott másik tagállamba!

Fontos kiemelni, hogy Belgiumban, Franciaországban, Luxemburgban és bizonyos típusú egészségügyi szolgáltatók esetében Finnországban ún. visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy köteles megelőlegezni. Az illetékes biztosító a hatályos tagállami jogszabályok alapján a visszatéríthető összeget utólag megtéríti. Az önrész visszatérítésére itt sincs lehetőség.

További információk, tudnivalók:

www.oep.hu